GSM: 0532 311 55 30
TEL: 0212 222 7577
FAX: 0212 222 75 78

ÖZEL GÜVENLİK YÖNETMELİĞİ

T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 28 Mart 1994 PAZARTESİ Sayı : 21888 T YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelik İçişleri Bakanlığından: Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 22/7/1981 tarih ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun ile 2/7/1992 tarihli ve 3832 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. Kapsam Madde 2 — Bu Yönetmelik, Özel Güvenlik Teşkilatı personelinin; a) Atanmasını ve yer değiştirmesini, b) Kıyafet ve teçhizatını, c) Silah, mermi ve teçhizatının ilgili kuruluşlarca ne suretle temin edileceğini, bunların menşei, cins ve sayılarını, kullanılış şekli ve şartları ile Kanunun ilgili maddeleri uyarınca herhangi bir kuruluştan Özel Güvenlik Teşkilatının kaldırılması veya silah sayısının indirilmesi halinde silah, mermi ve teçhizatın hangi mercilere ne şekil ve şartlarla verilebileceği veya devredilebileceği ve bu konudaki denetimini, d) Görev ve yetkilerini, e) Eğitim esas ve usullerini, 0 Disiplin suçları ile verilecek disiplin cezalarını, g) Özel Güvenlik Teşkilatında sorumluluk ve bu teşkilatın bağlanacağı birimlerin tesbitini, h) Özel Güvenlik Teşkilatının denetimini, Yürütm e ve İdare Bölüm ü Sayfa : 1 Resmi Gazete Kodu : 280394 İçindekiler 96. Sayfadadır. Sayfa : 2 RESMİ GAZETE 28 Mart 1994 — Sayı : 21888 ı) Özel Güvenlik önlemlerini, i) Görev alanlarının belirlenmesini, genişletilmesini veya daraltılmasını, j) Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususları, kapsar. Hukuki Dayanak Madde 3 — Bu Yönetmelik 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunun 31 inci maddesi gereğince hazırlanmıştır. İKİNCİ KISIM Özel Güvenlik Teşkilatı Personelinin Atanması ve Yer Değiştirmesine İlişkin Esas ve Usuller Personelin Atanması Madde 4 — Öz e l Güvenlik Teşkilatına alınması, ilgili kuruluşça istenen ve Kanunda belirtilen şartlara haiz olan personel hakkında ilgili İl Emniyet Müdürlüğünce gerekli güvenlik soruşturması yapıldıktan sonra, durumu uygun görülenler Valiliğin onayı üzerine ilgili kuruluşça göreve atanır. Personelin Yer Değiştirmesi Madde 5 — Kurumunca başka bir il'e atanması talep edilen Özel Güvenlik Teşkilatı personeli, kurumunun atama yazısına istinaden, görev yaptığı İl Valiliği ve atanacağı İl Valiliğinin onayları ile yeni görevine başlatılır. Başka bir il'e ataması yapılan personele, atandığı İl Valiliğince yeni bir Özel Güvenlik Teşkilatı Personeli Kimlik Belgesi ve Silah Taşıma Belgesi düzenlenir. Geçici Görevlendirme Madde 6 — Özel Güvenlik Teşkilatı personelinin, kurumu tarafından il dahilinde veya il haricindeki bağlı kuruluşlarına geçici olarak görevlendirilmesi aşağıdaki esas ve usuller doğrultusunda olur; a) İl dahilindeki geçici görevlendirme : Özel Güvenlik Teşkilatı personeli ihtiyaç halinde ve kurumun talebi doğrultusunda, Valilikçe düzenlenecek Geçici Görev Belgesi ile geçici olarak görevlendirilebilir. Geçici görevlendirme belgesinde görevlendirilen personelin adı-soyadı, doğum yeri ve yılı, memuriyet veya sigorta sicil numarası, görevli olduğu kuruluşun adı, kuruluştaki görevi, görev alanı, taşınacak silahın cinsi, markası, çapı, numarası, Emniyet Silah Defterindeki kayıt numarası yazılır. Görevlinin fotoğrafı yapıştırılır ve soğuk damga ile damgalanır. Geçici görev belgesi, ilgili personelin geçici olarak görevlendirildiği yer ve süre içerisinde geçerli olup, aynı zamanda geçici görevi süresince, kendisine tahsis edilecek silah için Silah Taşıma Belgesi yerine muteberdir. b) İller arası geçici görevlendirme : Özel Güvenlik Teşkilatı personeli ihtiyaç halinde ve kurumun talebi doğrultusunda asli kadrosunun bulunduğu İl Valiliği ve görevlendirileceği İl Valiliğinin onayları ile yeni görevine başlatılır. Geçici olarak görev yapan Özel Güvenlik Teşkilatı personelinin görevlendirildiği İl Valiliğince hazırlanacak geçici görev belgesi, personelin geçici görevi hitamı asli kadrosunun bulunduğu İl Valiliğine gönderilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2 28 Mart 1994 — Sayı: 21888 RESMİ GAZETE Sayfa : 3 ÜÇÜNCÜ KISIM Özel Güvenlik Teşkilatı Personelinin Kıyafet ve Teçhizatı Üniforma Giyme Zorunluluğu Madde 7 — Özel Güvenlik Teşkilatı personelinin görevleri esnasında resmi elbiselerini (üniforma) giymeleri zorunludur. Ancak, İçişleri Bakanlığınca tesbit ve müsaade olunan özellikle yabancılara hitabeden turistik tesisler ile sivil trafiğe açık hava meydanları ve limanlar gibi kuruluşlarda görev yapan Özel Güvenlik Teşkilatı personeli, bu Yönetmelikte belirtilen resmi elbiselerini (üniforma) giymeyebilirler. Ancak, bu kuruluşlarda görev yapan personel, kendi kuruluşlarının tesbit edeceği ve Özel Güvenlik Teşkilatı personeli olduklarını belirtir amblem veya sembolün bulunduğu kıyafeti giyerler. Özel Güvenlik Teşkilatı personeli üniformasız olarak göreve çıkamaz ve çıkartılamaz. Özel Güvenlik Teşkilatı personeli, bu Yönetmelikle tesbit edilen özel kıyafetlerini ve teçhizatını görev alanları içinde giyebilir, taşıyabilir. Ancak; a) Grup nakillerinde, nakil görevinin bitimine kadar, b) Kuruluşların toplu para nakil zorunluluğu hallerinde, bu iş bitinceye kadar, c) 22/7/1981 tarih ve 2495 sayılı Kanunun 27 nci maddesine göre Genel Zabıtanın emrine verilmesi veya aynı Kanunun 30 uncu maddesine göre Sıkıyönetim Komutanının emrine girmesi halinde görev yaptığı sırada, resmi kıyafet ve teçhizatı görev alanları dışında da giyebilir ve taşıyabilir. Üniforma ve Teçhizatın Sağlanması Madde 8 — Özel Güvenlik Teşkilatı personelinin resmi kıyafetleri bağlı bulundukları kuruluş tarafından bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda sağlanır. Kıyafetlerin sağlanmasında ve kullanım sürelerinde "Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği" hükümleri uygulanmaz. Ancak, verilecek giyim eşyalarını Maliye Bakanlığınca belirlenecek standart fiyatları gözönünde bulundurulmak suretiyle tabi oldukları ihale mevzuatına göre karşılarlar. Özel Kıyafet ve Teçhizatın Başkaları Tarafından Kullanılmaması Madde 9 — Kuruluşlar ve Özel Güvenlik Teşkilatı personeli bu teşkilatın özel kıyafet ve teçhizatının başkaları tarafından kullanılmasına izin veremezler. Kıyafete İlişkin Kurallar Madde 10 — Özel Güvenlik Teşkilatı personeli, görevleri sırasında bu Yönetmelikte belirtilen resmi elbise ve teçhizatlarını, üniforma giyme zorunluluğu olmayan yerlerde ise kuruluşça tesbit edilen kıyafetlerini belirlenen renk, vasıf ve şekillere uygun olarak giymek zorundadırlar. Özel Güvenlik Teşkilatında görevli bayan personel, dikkati çekecek şekilde makyaj yapamaz, ziynet eşyası v.b. şeyler takamazlar. Saçlar kısa kesilir ve kakül bırakılmaz veya sade topuz şeklinde toplanır. Saçların omuzlara dökülecek şekilde serbest bırakılması yasaktır. Üniformasız olarak görev yapan bayan personel, görev sırasında pantalon, kolsuz ve çok açık yakalı gömlek, bluz veya elbise, terlik tipi (sandalet) ayakkabı giyemezler. Etek boyu dizden yukarı ve yırtmaçlı olamaz. Personele Zorunlu Olarak Verilecek Giyim Eşyası ve Teçhizat Madde 11 — Özel Güvenlik Teşkilatı personeline giyecek eşyası olarak takım elbise, etek (ceket ile birlikte), gömlek, kravat, palto-manto veya pardesü, meşin ceket veya deri mont, şapka veya kep, ayakkabı, bot, çizme, çanta, çorap, yağmurluk, deri veya yün eldiven; teçhizat olarak cop, düdük, elfeneri, kelepçe, kemer, tabanca kılıfı verilir. Bekçi Saati Konulması Madde 12 — Nöbetçi ve devriyelerin kontrolünün gerektiği önemli mahallere, kritik cihaz ve tesislerden kontrolü gerektirenlerin civarına bekçi saati konur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa ; 3 Sayfa : 4 RESMİ GAZETE 28 Mart 1994 — Sayı : 21888 Personelle Gerektiğinde Verilebilece k Giyim Eşyası ve Teçhizat Madde 13 - Özel Güvenlik Teşkilatı personelin e 11 inc i maddede belirtile n zorunl u olara k verilece k giyim eşyası ve teçhizatın yanı sıra ayrıca, çalışılan yeri n iklimi , coğrafi partları, kuruluşun özelliği ve görevin önemine göre gerektiğinde, çizme, mühimmat yeleği, dürbün, e l telsizi , e l dedektörü, çelik yelek , kask, kar başlığı, kar gözlüğü, yün eldiven , kulak koruyucu, yun çorap, lasti k bot ve benzer i giyi n eşyası ile diğer teçhizat cinslerin e göre demirbaş veya niadlı olara k verilebilir . Kıyafetlerin Veriliş Zamanı Madde 14 - Giyim ve kullanma süresi baklamda n beraberliği sağlamak amacıyla; a) Kışlık kıyafete ai t giyecek eşyaları Eylül-Ekim aylarında, b) Yazlık kıyafete ai t giyece k eşyaları Nisan-Mayıs aylarında, c) Mevsimle ilgili olmayan giyecek eşyaları is e Nisan-Mayıs aylarında verilir . Göreve il başlayışt k a yukarıda belirtile n ayla r beklenmeden giyi m eşyası verilir . Her cin s giyi m eşyası için kabul edilmiş bulunan kullanma süresi dolmadan yen i giyi m eşyası verilemez . Ancak, giyi m eşyasının görev başında ve eld e olmayan sebeplerl e kullanılamaz hal e geldiği bi r tutanakl a tesbi t edildiği takdirde , o giyim eşyasının genel veriliş tarih i beklenmeksizi n yenis i verilir.B u halde kullanılamaz hal e gele n giyim eşyasının veriliş tarih i ile , bu ti p eşyanın genel olara k verilmes i gereken tarih i arasında kala n süre, o eşya için tesbi t edile n kullanma süresinin 1/4'ünden az ise , genel dağıtımda ilgiliy e o giyi m eşyası verilmez . Giyim Eşyasının Cinsi , Adedi , Kullanım Süresi, Niteliği ve Rengi Madde 15 - Özel Güvenlik Teşkilatı personelin e verilece k giyim eşyalarının cinsi , adedi,kullanım süresi ve reng i aşağıda gösterilmiştir. Eşyanın Cins i Adedi Kullanım Süresi Niteliği Rengi Takım Elbis e 1 2 yıl Yün Kumaştan Siya h Btek(+Ceket) 1 2 yıl Yün " Siya h Gömlek 2 1 yıl Keten " Gr i (Kışlık) Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4 28 Mart 1994 — Sayı: 21888 RESMİ GAZETE Sayfa : 5 Eşyanın Cinsi Adedi Gömlek 2 (Yazlık, Kısa Kollu) Pantolon(Kışlık ) 1 Etek (Kışlık ) 1 Pantolon(Yazlık) 1 Etek (Yazlık) 1 Kravat 2 Kullanım Süresi 1 yı l 1 yı l 1 yı l 1 yı l 1 yı l Niteliğ i Keten Yün Yün Keten Keten 1 yı l Rengi Gri Siyah Siyah S^yah Siyah Siyah Manto Palto Pardesü 2 yı l 2 yı l 2 yı l Yün Yün Elbiselik Kum. (Manto-palto veya pardesüden bir i verilir.) Meşin Ceket 1 3 yı l Deri Mont 1 3 yı l (Meşin Ceket veya Deri Monttan bir i verilir.) Yağmurluk 2 yı l Şapka 1 2 yı l Kep 1 2 yı l (Şapka veya Kepten bir i verilir.) Siyah Siyah Siyah Siyşh Siyah imperten Kumaş Siyah Elbiselik Kum. Siyah Siyah Deri Eldiven 1 Çift 2 yı l Yün Eldiven 1 " 2 yı l (Deri Eldiven veya Yün Eldivenden bir i verilir.) Siyah Siyah Çorap Çorap 4 Çift 2 " 1 yı l 1 yı l Ayakkabı(Yazlık) 1 Çift 1 yı l Bot 1 Çift 1 yı l Çizme 1 Çift 1 yı l Çanta 1 2 yı l Amblem ve Semboller Merserize Yün Deri Deri Deri Deri Siyah Siyah Siya h Siyah Siyah Siyah Madde 16 - Elbise, şapka veya kepe takıla n amblem veya semboller personele demirbaş olarak verili r Amblem veya semboller ilgil i kuruluş tarafından uygulanan ihale mevzuatı çerçevesind e piyasa şartlar ı dikkate alınarak , daha uygun olması halinde Türk Polis Teşkilatın ı Güçlendirme Vakfından temin edilir . Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5 1 1 1 1 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 28 Mart 1994 — Sayı : 21888 Giyim Eşyalarının Cins ve Biçimleri Madde 17 - özel Güvenlik Teşkilatı personeline kışlı k ve yazlık olmak üzere ik i tü r kıyafe t verilir . Erkek ve Bayan özel Güvenlik Teşkilatı personeline verilecek giyim eşyalarını n cins ve biçimleri aşağıdaki gibidir. a) Erkek personel için : 1- Palto: Elbise renginde kalın yünlü kumaştan olup, kruvaze ve ik i sır a üzerinde dikilmiş, büyük boy üçer düğmelidir. Yakası tek parçalı ve açık olup, gerektiğinde kapatılabili r biçimdedir. Yaka uçları yuvarlaktır. Paltonun ön üst düğmeleri takriben alt yaka köşesinden bir santimetre kadar aşağısı hizasındadır. Yaka genişliğ i arkada sekiz , önde oniki santimetredir. Alt düğmeler, yan cepler hizasına gelecek şekilde her üçer sır a eşit aralıklarl a karşı karşıya dikilir . Paltonun boyu diz kapaklarından dört santimetre aşağıda , cepleri içten ve paltoya dikil i olur, arkası tek yırtmaçlıdır. Dış kenar dikişleriyl e yaka, cep ve kol kapakları çift dikişlidir . Cep kapaklarının altın a İçten ve dikiş hizasında kapak boyunca ili k yapılır. 2- Pardesü : Elbiseli k kumaştan palto görünümündedir. Belinde 6 cm. eninde bir kemer bulunur. 3- Meşin Ceket: Kolları reklan olarak oturtulmuş, önde üç düğmeli bel kuşaklı, cepler yandan, gizli , etek normal ceket boyunda, içi miflonlu ve yakası siyah kürktendir. Önde büyük boy 3 düğme bulunur. Göğüs cepleri yoktur. 4- Deri Mont: Siyah renkli montgomer şeklindedir. Kolları reklan oturtulmuş olup, ik i yanda gizli cep bulunur. Göğüs cepleri normal kıyafettek i şekil ve ölçüdedir. Omuzlarında apolet bulunur. Mont önü gizli fermuarlı ve çıtçıtlıdır . İçi sökülüp takılabili r şekilde miflonludur. Montgomer üstüne ceketteki işare t ve armalar aynen takılır . 6- Ceket : Siyah % 55 - % 65 polyester, % 35 - % 45 yün kumaştandır. Önünde üç il e Uç buçuk santimetre göğüs altınd a iki , koltuk altınd a bir sason bulunur. üzeri bindirme dikişlidir . Sasonlar ceketin vücuda uydurulmasını sağlar. Ceket büyük boy ve eşit aralıklarl a dikile n 4 düğme il e ilikleni r ve apoletlldir. Ceketin yakası, üst asıl yaka il e öndeki devrik kasımından ibarettir. Yaka devriklerini n üst yan kenarları onbeş-onyedi santimetre olup, alt yan kenarları il e takriben eşittir . Üst asıl Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6 28 Mart 1994 — Sayı : 21888 RESMİ GAZETE Sayfa : 7 yakanın genişliğ i dört-dörtbuçuk santimetredir. Öndeki devriğin daralan kısmı birinci düğme iliğine kadar uzanır. Ceketin boyu, kolları tabii olarak yana sarkıtıldığ zama ı n başparmağın birinci ve ikinci boğumları arasında olur. Kolları kol boyu uzunluğunda ve 10 santimetre genişliğinde , kol kapaklıdır. Ceketin üst cepleri dışarıdadır . Pilelidir. Cep kapaklarının üst kenarları düz, alt kenarları düğme ortaya ve dışa gelmek üzere simetrik bir oyukluk gösterir . Düğme küçük boydadır. Üst ceplerin boyu onaltı-onseki z santimetre, eni onüç-ondört santimetredir. Üst cep kapakları yanlardan altı santimetredir. Ceketin alt cebi yoktur, yalnız kapakları bulunur. Alt cep kapaklarının üst kenarları ceketin dördüncü düğmesinden iki santimetre aşağıdadır. Su cep kapaklarının genişliğ i yirmi-yirmi iki santimetre ve ortada dokuz santimetredir. Cep kapaklarının üst kenarları düz, alt kenarları düğme ortaya ve dışarıya gelmek suretiyle simetrik bir oyukluk gösterir . Düğmeler küçük boydadır. Sağ ve solda, göğüs üzerinde iki iç cep bulunur. Ceket astarı ceket kumaşı renginde kol astarı ise açık renk astardandır. Ceketin arkası, ortadan dikişli ve belden dört santimetre aşağıdan başlamak üzere yırtmaçlıdır . 6- Pantolon: Kışlık ve yazlık pantalon siyah renklidir. Kışlık pantolon kumaşı, ceket kumaşının özelliklerine sahiptir. Yazlık pantolon ketenden yapılır . Arkadan iki pile ile belden daraltılır . Arka ceplerin kenarları dört santimetre eninde ve düz kapaklı olur. Pantolonun belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısmı vücuda uygun bir bollukta olur, paçalara doğru darlaşır , paça genişliğ i 22 ila 24 santimetredir. Pantolon paçası dublesizdir. Pantolonun boyu paçalar ayakkabı üzerine düşecek uzunluktadır. Kemer köprüleri palaska girecek genişlikt e olmalıdır . 7- Gömlek: Kışlık ve yazlık olmak üzere iki türdür. Kışlık gömlek, yün ve polyester karışımı ve gri renktedir.Yakanın enseden genişliğ i beş santimetre olup uçlara doğru önden yedi santimetre kadar genişle r ve iki uç arasındaki açıklık sekiz santimetre olur. Gömlek arkası düz robalıdır,pil e yoktur. Kol kapakları altı-yedl santimetre eninde çift düğmelidir. ) Yazlık gömlek, kışlık gömlek renginde ve keten-polyester'den yapılır . Yakası açık ve spor şeklindedir . Kısa kolludur ve kol uçları üç santimetre eninde dublelidir. Yazlık dış gömleğin cepleri ceket üst cepleri ölçüsünde olur. Gömlek küçük boy ve eşi t aralıklarla dikilen beş küçük boy düğme ile iliklenir, apoletlidir. Yazlık gömlek üstüne ceketteki işaretli armalar aynen takılır . Yürütm e ve İdar e Bölüm ü Sayfa : 7 Sayfa : 8 RESMİ GAZETE 28 Mart 1994 — Sayı : 21888 8- Kravat: Siyah kumaştan ve desensizdir. Bağlandığı zaman Üst parçanın ucu pantolon kemer hizasına gelecek kadar uzundur. Yazlık kıyafett e kravat takılmaz. 9- Şapka : Kışlık elbise kumaşından yapılı r ve üst kısmı kasnaklıdır, iki hava deliklidir. Ortasına özel Güvenlik Teşkilatının sembolü bulunan kokart takılır . Genişliği, kokart önüne gelen kısmındaki genişliğ i 6 cm. enindedir. Şakaklar hizasında olmaları için güneşlik uçları kuşağa uygunca dikilecek şekilde oyulmuştur. Kuşak, dörtbuçuk ila beş santimetre genişliğinde dışı şapka hizasında iç i tela ile takviyeli kalın kumaştan başı uygun şekilde kavrayacak şekilde yapılır . Kumaşın ek yeri kokartın altına gelir. Kasnak üzerine kasnak genişliğinde ve şapka kumaşı renginde fitilli boş kurdele takılır . Kurdelanın ek yeri kokartın altına gelir. Güneşlik siyah meşindendir. 10- Kep: Kışlık elbise kumaşından olup, iç i astarlıdır , üst kısmı altı parçalıdır , şapka kenarı önde ve arkada 4 cm. genişliğindedir . Kep kumaşı ile astar arasında branda cinsinden sert bez konur. Kepin iç kısmının kirlenmemesi için 3 cm. eninde astar rengine uygun, terden boyası çıkmayan plastik veya meşin bir kuşak, kepin İç kenarına çepeçevre dikilir . Güneşlik 5 dikişli olup içine sertleştirmek için branda cinsinden bez konulur. Güneşlik 5,5-6 cm. uzunluğundadır. Kep tepesinin yüksekliği ise 13-14 cm.dir. Güneşliğin üstünde ve kepin ortasına gelmek üzere örme olarak işlenmiş Özel Güvenlik Teşkilatı arması bulunur. 11- Çorap: Siyah ve desensizdir. Konçları lastiklidir. 12- Ayakkabı: Siyah vidala deridendir. Ön kısmı bombeli ve maskarasızdır. Arka kısmından öne doğru gelen parçaların önden bağlanması için iki taraflı beşer delikten geçirilmiş bağcıkla bağlanır. Ökçesi lastik ve köseledir . Ayakkabının altı köseledir . 13- Bot: Siyah deriden yapılır . Ayak bileği hizasına gelecek kadar konçludur. Bağcıklı ve altı kauçuktur. 14- Yağmurluk: Palto biçim ve şeklinde olup impertex kumaştan siyah renktedir. 15- Deri Eldiven: Siyah deriden yapılır , iç i miflonlu ve beş parmaklıdır. 16- Yün Eldiven: Siyah yünden beş parmak ve örme şeklinde yapılır . Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8 28 Mart 1994 — Sayı : 21888 RESMİ GAZETE Sayfa : 9 17- Düğmeler: Beyaz renkte, madeni ve bombesizdir. Büyük boy düğmeler ikibuçuk santimetre çapındadır . Ceket, palto, pardesü ve meşin cekete dikilir . Küçük boy düğmeler bir santimetre çapındadır . Gömleğe, apoletlere, cep ve kol kapaklarına dikilir . 18- Cop Kılıf ı Kelepçe ve Düdük: Cop kılıf ı siyah renktedir. Kemere bağl ı olarak ceketin sol alt cebi altında n çıkarıla n iki deri atk ı kılıf ı içind e taşınır . Kelepçe , kışlı k ve yazlı k kıyafett e pantolonun sol arka cebi üzerine gelecek şekild e kemere takılır . Düdük, kışlı k kıyafett e ceketin ve yazlı k kıyafett e gömleğin üstte n birinc i düğmesine irtibatlandırılır . Siyah deri şerid e bağlanmak suretiyle sağ göğüs cebi içind e taşınır . Kemer, tabanca kılıfı , kelepç e kılıf ı ve cop kılıf ı şekillerd e gösterildiğ i gibidir . b) Bayan personel için : 1- Manto: Elbise renginde kalı n yünlü kumaştan yapılır . Kruvaze biçiminde dikilir . Önü ik i sır a üzerin e dikilmiş büyük boy üçer düğmelidir . Arkası tek yırtmaçlıdır . Yaka, üst ası l yaka il e öndeki devrik kısımdan ibarettir . Alt yakanın genişliğ i 6-8 cm. dir . Üst yakanın genişliğ i alt yakaya uygun olarak belirlenir . ön üst düğmeler , alt yaka köşesinden takriben 1 cm. kadar aşağıdadır . Alt düğmeler, yan cepler hizasın a gelecek şekild e eşi t aralıkt a karşı karşıy a dikilir . Boyu etek boyu hizasındadır . Cepler içten , cep kapaklar ı yandadır . Cep kapağının boyu 14-16 cm., eni 4 cm. dir . Kemer aynı kumaştan yapılı r ve 5-6 cm. eninde olup, ikinc i ve üçüncü düğmeler arasına takılır . Kemerin tokası kumaşın rengindedir. Kollar ı i ç kol dikişinde n dirsek dikişi tarafın a doğru, 3 cm. eninde, 8-13 cm. boyunda pat konulur. Patın ucunda küçük boy düğme bulunur. Dış kenar dikişler i il e yaka ve cepler çif t dikişlidir . 2- Ceket: Erkek personele verilece k ceket il e aynı özellikler e sahiptir. 3- Etek: Kışlı k ve yazlı k etek siyah renktir. Kışlı k etek kumaşı ceket kumaşının özelliklerin e sahiptir. Yazlık etek ketenden yapılır . Arkası iki parçadır . Ön ortasınd a derince pilikaşesi vardır.Boyu diz kapağının 10 cm. kadar aşağısındadır . 4- Şapka: Kışlı k elbise kumaşından yapılır . Kenarlar ı kalkık ve önortası eğiktir . Üst kısmı bombelidir. Alt kısmında 3 cm. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9 Sayfa : 10 RESMİ GAZETE 28 Mart 1994 — Sayı : 21888 eninde parlak siyah şeri t bulunur. Şapkanın kenar genişliğ i 9 cm. dir . Ön ortaya öze l Güvenlik Teşkilat ı sembolü bulunan kokart takılır . 5- Çorap: Kışlı k kıyafett e füme, Yazlık kıyafett e ten rengi naylon veya ipektir . 6- Ayakkabı: Siyah renkli kalı n topukludur. Vidala deridendir. Kışlı k kıyafeti n giyilme süresinc e kalı n topuklu ve aksesuarsı z çizme giyilebilir . Fantezi ayakkabı giyilmez. Bayan öze l Güvenlik Teşkilat ı personeline verilecek diğe r giyim eşyalarını n cins ve biçimler i erkek personele verilecek giyim eşyalarını n cins ve biçimler i il e aynıdır . Amblem, Rütbe işareti , isim ve Sici l Plaketi Hadde 18 - öze l Güvenlik Teşkilat ı personelinin resmi elbiselerinin (palto, meşin ceket veya mont, ceket veya yazlı k gömlek) sağ üst cebi kapağı üzerinde bağl ı bulunduklar ı kuruluşun adını gösteri r amblemi il e hemen altınd a görevlini n adını ve sici l numarasını belirti r bir plaket bulunur. Sol üst cebi kapağı üzerinde de rütbe işaretlerin i de belirti r öze l Güvenlik Teşkilat ı amblemi bulunur. Rütbe İşaretlerin i gösteren zemin ile öze l Güvenlik Teşkilat ı amblemi tek parçadır . öze l Güvenlik Teşkilatı amblemi ve şapka kokartı krome edilmiş çeli k saçtan , plaket bakalitten yapılır . Kuruluş amblemi, boyu 6 cm.'i, eni ise 4 cm.' i geçmemek şart ı il e her kuruluşun kendi belirleyeceğ i vasıftadır . isim ve Sici l Plaketinin boyu 6 cm., eni ise 1.5 cm.'dir . Zemin siyah, yazıla r beyaz renkte olup, üst tarafa görevlini n adı-soyadı , alt tarafa ise sicil i yazılır . Yazlık ve Kışlı k Kıyafetleri n Giyim Zamanının Tesbitl Madde 19 - öze l Güvenlik Teşkilat ı personeline verilecek kışlı k veya yazlı k elbiselerin giyinme zamanı, kuruluşun özelliğine , çalışıla n yerin iklimine ve coğrafi şartların a göre mahallin mülki amiri tarafından belirlenir . DÖRDÜNCÜ KISIM Silah, Mermi ve Teçhizatın a ilişki n Hükümler Silah ve Teçhizatı n Kurumca Karşılanması Madde 20 - öze l Güvenlik Teşkilat ı personeline silah, mermi ve teçhizat ı bağl ı olduklar ı kuruluş tarafından temin edilir . Yürütme ve İdar e Bölüm ü Sayfa : 10 28 Mart 1994 — Sayı : 21888 RESMİ GAZETE Sayfa: 11 Silah Cins ve Miktarının Tesbiti Madde 21 - Bu teşkila t personelinin kullanacağ ı silahları n cins ve miktar ı azami tasarrufa riayat edilmek ve ilgil i kuruluşun görüşü dikkate alınmak suretiyle, o kuruluşun bulunduğu ili n öze l Güvenlik Teşkilat ı i l Koordinasyon Kurulu tarafından belirleni r ve içişler i Bakanlığını n onayına sunulur. Bu belirleme sırasında , kuruluşun: a) ürettiğ i madde ve gördüğü hizmetin cins ve niteliğ i bakımından önemi ve özelliği , b) Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen tehdit, tehlike ve tecavüzler e karşı hassasiyeti, hassas yerler i ve yönleri , c) Bulunduğu yerin coğrafi ve topoğrafi k şartları , bulunduğu bölgenin saldırılar a karşı hassasiyeti, d) Bir saldır ı halinde yardım alabilmek bakımından mahalli kolluk kuvvetlerine yakınlığı , haberleşme ve ulaşım imkanları , gibi hususlar gözönünde bulundurulur. Silahları n Temini Madde 22 - Yukarıdaki madde uyarınc a bir kuruluşt a öze l Güvenlik Teşkilat ı personelinin taşıması uygun görülen silahların ; a) Kanunun İlgil i maddesi uyarınca öze l Güvenlik Teşkilat ı kaldırıla n kurum ve kuruluşlardan, b) Kadro standardı sonucu kuvve dışı kalan silahlardan olmak üzer e Emniyet Genel Müdürlüğünden, c) 10.7.1953 tarih ve 6136 sayıl ı Ateşl i Silahlar ve Bıçakla r il e Diğer Aletler Hakkında Kanunun 23.06.1961 tarih ve 2478 sayıl ı Kanunla Değişik 10 uncu maddesine gör e mahkemelerce zoralımına karar verilen veya güvenlik kuvvetlerince herhangi bir şekild e ele geçirile n silahlardan olmak üzer e Mill i Savunma Bakanlığından, d) Yukarıdaki bentlerde belirtilen yerlerden sağlanamadığı takdirde Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumundan, bedeli ilgil i kurum ve kuruluşlarc a ödenmek şartıyl a satı n alınmasına içişler i Bakanlığınc a izin verilir . Ancak, Emniyet Teşkilat ı il e Türk Silahl ı Kuvvetlerinden ayrıla n ya da emekli olan kişileri n öze l Güvenlik Teşkilat ı Personeli olarak görev yapmaları halinde, zati silahların ı görevler i sırasınd a kullanabilirler. Silahları n Kaydı Madde 23 - Kuruluşun satı n aldığ ı silahlar o kuruluşun silah demirbaş defterine kaydolunur ve silahı n özellikleriyl e silahı n teslim edildiğ i personelin kimliğ i list e halinde mahallin mülki Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11 Sayfa : 12 RESMİ GAZETE 28 Mart 1994 — Sayı : 21888 amirine bildirilir . Bu bilgile r Emniyet Genel Müdürlüğünde tutulan Silah Kayıt Defterine usulüne uygun olarak kaydolunur. öze l Kimlik Belgesi ve Silah Taşıma Belgesi Düzenlenmesi Madde 24 - Valilikç e gönderilen bu listelere dayanılarak i l Emniyet Müdürlüğünce silah defterine kimlikleri kaydedilen kişile r adına birer öze l Güvenlik Teşkilat ı Kimlik Belgesi ve Silah Taşıma Belgesi düzenlenir . öze l Kimlik Belgesinde; öze l güvenlik personelinin adı , soyadı , doğum yeri ve yılı , memuriyet veya sigorta sici l numarası, görevl i olduğu kuruluşun adı , kuruluştaki görevi ve görev alan ı yazılır . Belge üzerinde görevlini n 6- aydan eski olmayan fotoğrafı yapıştırılı r ve soğuk damga ile damgalanır . Belge Vali tarafından imzalandıktan sonra kurumuna gönderili r ve ilgiliy e verilir . Silah Taşıma Belgesinde; a) Silah taşıyanı n adı , soyadı , baba adı,doğum yeri ve yılı , memuriyet veya sigorta sici l numarası, görevl i olduğu kuruluşun adı , kuruluştaki görev i ve görev alanı , b) Taşınacak silahı n cinsi, markası, çapı , numarası, Emniyet Silah Defterindeki kayıt numarası yazılı r ve belgenin üzerine görevlini n 6 aydan eski olmayan fotoğrafı yapıştırılı r ve soğuk damga İl e damgalanır . Belge Vali tarafından imzalandıktan sonra kurumuna gönderili r ve ilgiliy e verilir . öze l Kimlik Belgesi ve Silah Taşıma Belgesi personelin başka bir il e atanması halinde atandığ ı i l Valiliğinc e yenisiyle değiştirilir . Valiliklerce , her yı l sonunda, yı l içind e öze l Güvenlik Teşkilat ı personeli olarak görev yapan kişileri , görevl i olduklar ı kuruluşu, kimliklerini ve taşıdıklar ı silahı n marka, çap ve numarısını gösteren list e hazırlanarak lüzumu halinde içişler i Bakanlığına gönderilmek üzer e dosyasında muhafaza edilir . öze l Güvenlik Teşkilatı Personelinin Silah Taşıması Madde 25 - öze l Güvenlik Teşkilat ı personeli öze l kimlik belgesi il e birlikt e silah taşıma belgesi almadıkça kurumca kendisine verilen silahlar ı taşıyamazlar . Yürütm e ve İdar e Bölüm ü Sayfa : 12 28 Mart 1994 — Sayı : 21888 RESMİ GAZETE Sayfa : 13 Bir silahın , adına öze l kimlik belgesi ve silah taşıma belgesi düzenlenen kişi dışınd a başkası tarafından taşınması veya belge sahibi kişini n belgede kayıtl ı silah ı dışınd a başka silah taşıması yasaktır . Ancak, azami tasarrufa riayet edilmek üzer e personel kadrosu silah kadrosundan fazla olan kuruluşlarda bir silah içi n en fazla 3 kişi adına silah taşıma belgesi düzenlenebilir . Bu durumda silah, kuruluşlardaki mevcut hizmet iç i zimmet defteriyle, nöbetç i veya görevl i personele, görev yeri ve saati belirtilecek şekild e zimmetlenir. öze l Kimlik Belgesi ve Silah Taşıma Belgesi personelin görevini n devamı süresinc e geçerl i olup, o kuruluştaki görev i sona erdiğind e silah ı ile birlikt e belgeler derhal geri alınır . Silahlar içi n Mermi Verilmesi Madde 26 - Öze l Güvenlik Teşkilat ı personeline kendisine teslim edilen silah il e birlikt e 26 adet mermi verilir . Görevin yeri ve niteliğin e göre mermi miktar ı Valilikç e uygun görülmesi halinde arttırılabilir . Görev nedeniyle silah kullanılması halinde tutanakla tesbit edilen sarfedilen mermiler tamamlatılır . öze l Güvenlik Teşkilat ı personelinin atı ş eğitimler i içi n bu eğitimlerd e personelce sarfedilmesi şartıyl a her personel içi n 100 adet olmak üzer e mermi satı n alınmasına Valilikç e izin verilebilir . Silah, Mermi ve Teçhizatı n Muhafazası Madde 27 - Silah, mermiler ve teçhiza t öze l oda, kasa veya dolaplarda muhafaza edilir . Bu depo ve odalar beton veya taşta n muhkem duvarlı , kapalı tavanl ı olur, kapı ve pencereleri demirden yapılır . Muhafaza edilecek silah ve mermi adedi az ise, demirli kuşaklı ve takviye kilitl i çeli k dolap veya kasalarda bulundurulabilir. Bu silah, mermi ve teçhizatı n muhafazasında statülerin e göre yetkili amir veya sahipleri sorumludurlar. Silah, Mermi ve Teçhizatı n Devri veya Düşümü Madde 28 - Kanunun ilgil i maddesi uyarınca ortadan kaldırıla n veya sayısınd a indirim yapılması Bakanlıkça uygun görülen öze l Güvenlik Teşkilatın a ait silah, mermi ve teçhiza t geçic i olarak kuruluşun Genel Müdürlük veya Bölge Müdürlüğü demirbaşlarına kaydedilir. Bunlardan sağlam ve kullanıma elverişl i ihtiya ç fazlası olanların . Yönetmeliğin 20 inci maddesine göre , yeni kurulacak veya silah ihtiyac ı olan diğe r kuruluşlar a bedeli mukabil ince devri sağlanabilir . Yürütm e ve İdar e Bölüm ü Sayfa : 13 Sayfa : 14 RESMİ GAZETE 28 Mart 1994 — Sayı : 21888 Kullanıma elverişl i olmayan veya hurdaya ayrıla n silah, mermi ve teçhiza t belge karşılığınd a bedelsiz olarak M.K.E. Kurumuna teslim edilerek imhası yapılır , kurum demirbaşı ve silah kayıtlarınd a düşümü sağlanarak ilgil i Valiliğ e bilgi verilir . Denetim Madde 29 - içişler i Bakanlığınc a gerektiğind e merkezden görevlendirilece k ekipler vasıtasıyl a silahlar üzerinde veya silah kayıtlarınd a tetkik ve inceleme yaptırılır . BEŞİNCİ KISIM Görev ve Yetkiler öze l Güvenlik Teşkilatını n Görev ve Yetkileri Madde 30 - Öze l Güvenlik Teşkilatını n görevler i şunlardır ; a) Mill i ekonomiye veya Devletin sava ş gücüne önemli ölçüde katkıda bulunan kuruluşun veya kuruluşları n sabotaj, yangın, hırsızlık , soygun, yağma, yıkma, burada bulunanlar ı zorla işte n alıkoyma, sağlıklarını n ve vücut bütünlüklerini n tehdit ve tehlikelere karşı korunması ve güvenliklerini n sağlanması, b) Yurda giri ş ve çıkı ş yapıla n yerlerde aranan ve giriş - çıkış ı yasaklanan T.C . vatandaşı veya yabancı uyruklu kişilerin , genel kolluk görevlilerin e tesliminin sağlanması, c) Suç delilerini muhafaza etmek, d) Koruma ve güvenlik hizmetlerinin gerektirdiğ i diğe r önlemler i almak.(Kuruluş sahasına glriş-çıkışt a kimlik kontrolü yapmak,bu saha içinde şüpheli şahısları n dolaşmasına engel olmak, kuruluşa ait olan ve girilmesi kayda bağl ı yerlere görevl i ve yetkili olmayanların girmesini engellemek, görev alan ı içind e vukubulan her türl ü kazada gerekli yardımlar ı yapmak gibi.) e) Sivil Savunma Teşkilatın a görevlerini n yerine getirilmesinde yardımcı olmak, f) Genel kolluğun talebi halinde aranmakta olan ve görev alanı içind e bulunan şahıslar ı yakalamak ve gözaltın a almak, g) Görev alan ı içind e işlenmiş veya işlenmekt e olan suçlar ı genel kolluk kuvvetlerine bildirmekle beraber genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar sanıklar ı yakalamak ve gözaltın a almak, öze l Güvenlik Teşkilat ı (e) bendi hari ç bu maddedeki görevlerin i ve buna bağl ı olarak zor kullanma yetkilerini ancak Genel Kolluk Kuvvetleri iş e el koyuncaya kadar kullanabilirler . Genel kolluğun işe el koymasından itibaren öze l Güvenlik Teşkilatı onun emrine girer ve kuruluşun içindek i bütün faaliyetlerinde ona yardımcı olur. Yürütm e ve İdar e Bölümü Sayfa : 14 28 Mart 1994 — Sayı : 21888 RESMİ GAZETE Sayfa : 15 Yönerge Hazırlanması Madde 31 - Görevler i nedeniyle özelli k arzeden baz ı kurum ve kuruluşlar , öze l Güvenlik Teşkilatını n görev alanlar ı içerisindek i çalışmalarını , bu Yönetmeliğe aykır ı olmamak, üzer e içişler i Bakanlığı il e müştereken hazırlanacak bir yönerge il e de belirleyebilirler . Hazırlanacak bu yönergenin uygulanmasından içişler i Bakanlığı il e ilgil i kuruluş sorumlu olur. Zor Kullanma Yetkisi Madde 32 - öze l Güvenlik Teşkilat ı personelinin, zor kullanma yetkisi kanun ve yönetmeliklerl e verilen görevleri n yapılması sırasınd a vukubulan cebir, şidde t veya tehdit veya taarruz veya mukavemetin derecesine ve gereğine göre kademeli şekild e artan nisbette bedeni kuvvet ve maddi güç kullanmak suretiyle şahıs veya şahısları n etkisiz duruma getirilmesini İfade eder. Yakalanan kişileri n kaçması, saldır ı veya İntiha r etmesi tehlikesinin söz konusu olduğu durumlarda gerektiğind e bu kişile r uygun araç ve gereçlerl e bağa alınabilirler . Silah Taşıma Yetkisi Madde 33 - öZel Güvenlik Teşkilat ı personeli kendilerine öze l Kimlik Belgesi ve Silah Taşıma Belgesi İle verilen silahların ı görev alanlar ı içerisind e ve görevler i süresinc e taşıyabilirler . Ancak, Genel Kolluk emrine veya sıkıyöneti m emrine verilen öze l Güvenlik Teşkilatı personeli silahların ı bu görevlerini n devamı süresinc e görev alanlarını n dışınd a da taşıyabilirler . Silah Kullanma Yetkisi Madde 34 - öze l güvenlik teşkilat ı personeli, görev alanlar ı içind e (Bu Yönetmelikl e verilmiş görevlerin i yaparken 2559 sayıl ı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 16 ınc ı maddesine göre ) aşağıda yazıl ı hallerde silah kullanmaya yetkilidir ; a) Nefsini savunmak için , b) Başkasının can ve ırzın a yöneltile n ve başka şekild e men'i mümkün olmayan bir saldırıy ı önlemek için , c) Korumakla görevl i olduğu mevkiye veya elindeki silaha veya güvenliğin i sağlamakla görevl i olduğu kuruluşa veya şahıslar a karşı yöneltile n saldırıy ı başka şekild e def'e imkan kalmamışsa. Yürütme ve İdar e Bolüm ü Sayfa : 15 Sayfa : 16 RESMİ GAZETE 28 Mart 1994 — Sayı : 21888 d) Vazife yapmasına engel olmak içi n tek veya toplu olarak fiil i mukavemet gösterilmiş veya saldırıyl a karşı konulmuşsa, e) Vazife esnasında tecavüz e veya karşı koymaya elverişl i aletlerin ve silahları n teslimi emredildiğ i halde emrin derhal yerine getirilmeyerek karşı gelinmesi veya teslim edilmiş silah veya aletlerin zorla tekrar alınmasına kalkışılmışça , f) Ağır hapsi gerektiren bir suçtan dolay ı veya sanık hükümlü olup da aranmakta olan bi r şahsı n Genel Kolluğun talebi üzerin e yakalanmasına teşebbüs edildiğ i sırad a kaçar ve dur emrine kulak asmayarak başka türl ü ele geçirilmesi kabil olmazsa, g) Herhangi bir suçtan hükümlü veya tutuklu olup da tutulması genel kolluk tarafında n talep edilen şahısları n kaçmaları veya bu maksatla öze l Güvenlik Zabıtası görevlisin e taaruzlar ı halinde yapılacak ihtarlara itaat edilmemiş ve kaçmaya ve taarruza mani olmak içi n başka çar e bulunmamışsa. Silah Kullanma Yöntemi Madde 35 - Silah kullanabilme yetkisi, 34 üncü maddede belirtilen durumlarda, silah kullanmaktan başka bir çar e kalmadığı hallerde geçerlidir . Böyl e bir halde de mümkün olduğu kadar suçl u veya sanığı n yaral ı olarak yakalanmasına dikkat edilmesi gerekir. ALTINCI KISIM Eğitim Esas ve Usûller i Eğitimin Amacı Madde 36 - Öze l Güvenlik Teşkilat ı personelinin eğitimini n amacı kendilerine verilen görevleri n gereğ i gibi yapılması Ve yetkilerin yeterince kullanılması içi n bu personelin mesleki ve genel bilgilerl e donatılması , hizmetin gerektirdiğ i bedeni, fikr i ve fizik i kaabiliyetlere sahip kılınması ve geliştirilmesidir . Eğitim Planını n Hazırlanması Madde 37 - Öze l Güvenlik Teşkilat ı personelinin eğitimini n sorumluluğu İçişler i Bakanlığına aittir . Bu teşkilatı n personelinin eğitim i içi n içişler i Bakanlığınc a (Emniyet Genel Müdürlüğü) genel eğiti m plan ı hazırlanı r vs her yı l uygulanmak üzer e İller e gönderilir , illerde genel olarak Valiler , kuruluşun bulunduğu bölgele r itibariyl e de Valilerce görevlendirilece k Genel Kolluk Kuvvetleri bu eğiti m programının uygulanmasından sorumludur. Yürütm e ve İdar e Bölüm ü Sayfa : 16 28 Mart 1994 — Sayı : 21888 RESMİ GAZETE Sayfa : 17 Eğitim Ders ücretler i Hadde 38 - Genel eğiti m planı esaslar ı doğrultusunda öze l Güvenlik Teşkilat ı personelinin eğitimind e görevlendirilece k personelin eğiti m ders Ücretler i ilgil i kuruluş tarafından , 6S7 Sayıl ı Devlet Memurları Kanununun konuya ilişki n maddeleri ve ilgil i yı l Bütçe Kanununda belirtilen esaslar dahilinde ödenir . Eğitim Konuları Madde 39 - içişler i Bakanlığınc a hazırlanan genel eğiti m planı esaslar ı doğrultusunda , "Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerini n Sağlanması Hakkında Kanun", "Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu " , " Silah Bilgisi ve Atış Eğitimi" , "Olay Yeri incelenmesi", "Devlet Güvenliği" , "Toplumsal Olaylar ve Bu Olaylarda Alınacak Güvenlik Tedbirleri", "Disiplin Mevzuatı " , " Önleyic i Hizmetler " ve " Halkla ilişkile r " konularında personelin nazari ve uygulamalı eğitim i bizzat mahalli genel kolluk tarafından yaptırılır . Diğe r konulardaki dersler ise Valilerce belirlenecek konu il e ilgil i uzman personel tarafından verdirilir . öze l Eğitime Tabi Tutulma Madde 40 - öze l Güvenlik Teşkilat ı personeli, genel eğiti m planı dışınd a kuruluşun özelliğini n gerektirdiğ i diğe r konularda öze l Güvenlik Teşkilat ı i l Koordinasyon Kurulunca tesbit edilen esaslara göre Valiliklerc e öze l eğitim e tabi tutulabilirler . Eğitim Faaliyetlerinin Denetlenmesi Madde 41 - Eğitimin yukarıdaki maddelere gör e yürütülüp yürütülmediği içişler iði.. i Bakanlığ ı (Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı) ve kamu kuruluşlarını n bağl ı olduğu Bakanlıklarca , illerde de bizzat Valilerce denetlenir, YEDİNCİ KISIM Disiplin Suçlar ı ve Cezalar ı Disiplin Suçunu Teşki l Eden Fiille r ve Bunlara Verilecek Cezalar Madde 42 - Devlet kamu kuruluşlarınd a kurulan öze l Güvenli k Teşkilatı personelinin işledikler i disiplin suçlar ı ve uygulanacak disiplin cezalar ı aşağıd a gösterilmiştir . Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 28 Mart 1994 — Sayı : 21888 a) Uyarma: Öze l Güvenlik Teşkilat ı görevlisin e vazifesinde daha dikkatli davranması gerektiğini n yazıyl a biİdirilmesidir . Uyarma cezasın ı gerektiren eylem, işlem , tutum ve davranışlar ; 1- Silahını , araç ve gerecini, giysi ve kuşamını pis tutmak, çalıştığ ı yerin temizliğin e özen göstermemek, 2- Zorunlu bir neden olmaksızın günlük sakal traşın ı olmamak, b) Kınama: öze l Güvenlik Teşkilat ı görevlisine , görevinde ve davranışlarınd a kusurlu sayıldığını n yazıyl a bildirilmesidir . Kınama cezasın ı gerektiren eylem, işlem , tutum ve davranışlar ; 1- Görev sırasınd a yasaklanan tutum ve davranışlarda bulunmak, 2- Emrinde çalışanlar ı ve araç ve gereçler i Öze l İşlerind e kullanmak, 3- Zorunluluk olmadan rütbe sırasın a uymayarak başvuruda bulunmak, 4 - Emrinde çalışanları n yetiştirilmesi , eğitim i ve gözetimi görevin i yerine getirmemek, 5- Nöbet tesliminden sonra görev yerine özürsüz geç dönmek, 6- Görev sırasınd a görev dışı işlerl e uğraşmak, 7- Yasa, tüzük, yönetmelik, karar, genelge ve buyruklarda belirtilen hususlar hakkında gereksiz, işi uzatacak ve savurganlığ a neden olacak biçimde görüş bildirmek veya soru sormak, 9- Görev esnasında üniformayla bağdaşmayacak biçimde kolye, madalyon, künye, rozet vb. şeyler i takmak, 9- Görev sırasınd a aynı rütbedeki arkadaşlarına saygısı z davranmak, c) Aylık veya ücre t Kesimi : Öze l Güvenlik Teşkilat ı görevlisini n 15 günlüğe kadar aylığını n veya günlük ücretini n kesilmesidir. Aylık veya ücre t kesimini gerektiren eylem, işlem , tutum ve davranışlar ; 3 Günlüğe Kadar: 1- Yönetmelik hükümlerine aykır ı biçimde saç uzatmak veya favori bırakmak, 2- Yönetmeliğe aykır ı biçimde giyinmek, eksik teçhizatl a göreve çıkmak veya bunlara göz yummak, 3- Amir ve üstlerini n görev ve mesleki konulara veya tutum ve davranışların a ilişki n uyarıların a uymamak veya umursamamak, 4 - Amir veya üstler i tarafında n sorulan sorular ı gereken süre içind e yanıtlamamak, 5- Görevde kayıtsızlı k göstermek, görev i savsaklamak veya geçerl i bir özürü olmaksızın belirtilen sürede bitirmemek. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18 28 Mart 1994 — Sayı : 21888 RESMİ GAZETE Sayfa : 19 6- Özlük İşleriyl e İlgil i olarak başkaların ı arac ı koyup iltimas istemek, 7- izinsi z veya kurumunca kabul edili r özrü olmaksızın 24 saate kadar görevine gelmemek, S- Görev sırasınd a amir veya üstlerin e saygısı z davranmak, 9- Nokta görevinde sohbet etmek, nokta önünde oturmak veya başkalarını n oturmasına izin vermek, noktada mesleğe yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmak, 10- Görev esnasında şapkası z (veya kepsiz) dolaşmak veya şapkası elinde yada koltuk altınd a dolaşmak, 4-10 Günlüğe Kadar: 1- İş arkadaşlarına karşı onur kırıc ı söz söylemek veya davranışt a bulunmak, 2- Yazıl ı kağıt ve belgeleri kastı olmaksızın yitirmek, 3- Hizmetine tahsis edilen araç , gereç , silah, mermi ve teçhizatın ı bakımsızlı k yüzünden kullanılma z hale getirmek, 4- önlem almamak veya uyanık davranmamak yüzünden kendisine teslim edilen kuruluş malı eşyanın kaybolmasına neden olmak, 5- izinsi z veya kurumunca kabul edili r özrü olmaksızın 24 saatten fazla ve iki güne kadar görevine gelmemek, 11-15 Günlüğe Kadar: izinsi z veya kurumunca kabul edili r özrü olmaksızın iki günden fazla ve üç güne kadar görevine gelmemek, d) Kısa Sürel i Durdurma : Görevlinin bulunduğu kademede ilerlemesinin 4,6 ya da 10 ay içi n durdurulmasıdır . Kısa sürel i durdurma cezasın ı gerektiren eylem, işlem , tutum ve davranışlar ; 4 Ay Sürel i Durdurma: 1- Görev içinde amirlerine ve aynı stadüdeki arkadaşlarına görevl e ilgil i olarak yalan söylemek, 2- Denetim görevin i yerine getirmemek, 3- Amir ve üstlerin e iletilmesi gereken bilg i ve buyruklar ı zamanında iletmeme y k a da olayları , olaylarla ilgil i bilgiler i amirlerinden ve resmen istenmesi halinde görevl i ve yetkili kuruluş ve kişilerde n gizlemek, 4- Yükümlü bulunduğu devir Ve teslim işlemlerin i tamamlamadan ya da devir ve teslim işlemler i tamamlanamadığı takdirde belirtilen süre dolmadan yeni görev yerine gitmek, 5- Kendisine verilmiş olan tanıtma karnesini veya sil a taşıma belgesini idarece kabul edilebili r bir neden olmaksızın kaybetmek, 6- Astlarını , aynı rütbedeki arkadaşlarını , üstlerin i ya da amirlerini haksı z yere şikaye t etmek. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 19 Sayfa : 20 RESMİ GAZETE 28 Mart 1994 — Sayı : 21888 7- Astlarına , aynı rütbedeki arkadaşlarına söz , yaz ı ya da eylemle hakaret etmek ya da dövme girişimind e bulunmak, 8- Toplu olarak sözl ü veya yazıl ı şikayett e bulunmak, 9- izinsi z ya da kurumca kabul edilebili r özrü olmaksızın kesintisiz olarak 3 günden çok ve 5 güne kadar (S gün dahil) görevine gelmemek, 6 Ay Sürel i Durdurma: 1- Görevle ilgil i resmi belge, araç ve gereçleri , görevin sona ermesine ya da kurumca istenmesine karşın geri vermemek, 2- Doğrudan ya da arac ı eliyl e astlarından , iş sahiplerinden hediye veya borç almak, 3- Görevde kullanıla n telsiz haberleşme araçlarıyl a görevl e İlgil i olmayan ya da saygısızc a konuşmalar yapmak ya da acayip sesler çıkartmak, 4- Hizmetine tahsis edilen her çeşi t motorlu araç , makina, cihaz ve teçhizatt a kusuru il e hasara sebep olmak, 10 Ay Sürel i Durdurma: 1- Resmi giysisi ve donanımını ihmal nedeniyle kaybetmek, 2- Borçlanıp ödememeyi alışkanlı k haline getirmek, 3- Yetkili olmadığı halde basına , haber ajanslarına , radyo ve televizyon kurumlarına bilgi ya da demeç vermek, e) Uzun Sürel i Durdurma: Görevlini n bulunduğu kademede ilerlemesini 12, 16, 20 ya da 24 ay durdurulmasıdır . Uzun sürel i durdurma cezasın ı gerektiren eylem, işlem , tutum ve davranışla r ; 12 Ay Sürel i Durdurma : 1- Amir ve üstlerin i tutum ve davranışlarıyl a küçümsemek, 2- Kendisine verilen tanıtma karnesi veya silah taşıma belgesin i idarece kabul edilebili r bir neden olmaksızın birkaç kez kaybetmek, 3- Belirlenen durum ve sürelerd e mal bildiriminde bulunmamak veya gerçeğe aykır ı bildirimde bulunmak ya da mal varlığınd a meydana gelen değişikliğ i bir ay içind e bildirmemek, 16 Ay Sürel i Durdurma: Görevi içind e resmi sıfatını n gerektirdiğ i saygınlığ ı güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak, 20 Ay Sürel i Durdurma: 1- izinsiz ya da kurumunca kabul edilebili r özrü olmaksızın , kesintisiz olarak 5 günden çok ve 9 güne kadar (9 gün dahil) görevine gelmemek, 2- Hizmetlerine tahsis edilen araç , gereç , silah ve mermisini ihmal nedeniyle kaybetmek, resmi giysisi ve donanımını satmak. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 20 28 Mart 1994 — Sayı : 21888 RESMÎ GAZETE Sayfa : 21 24 Ay Sürel i Durdurma: 1 - Görev sırasınd a uyumak, 2 - Görev içind e ya da dışınd a amir ya da üstlerini n eylem ya da işlemlerin i eleştiric i nitelikt e söz söylemek ya da dövmek, 3- Astlarını , aynı rütbedeki arkadaşların ı dövmek, f) Meslekten veya işte n Çıkarma ı Görevlini n bir daha bu Kanunun kapsamına giren kuruluşları n öze l Güvenlik Teşkilatınd a görev verilmemek üzer e meslekten veya işte n çıkarılmasıdır . Meslekten veya işte n çıkarma cezasın ı gerektiren eylem, işlem , tutum ve davranışlar : 1 - Görevin yerine getirilmesinde dil , ırk , cinsiyet, siyasi düşünce , felsevi inanç , din ve mezhep ayrımı yapmak, görevl i olduğu teşkila t veya bağl ı bulunduğu kuruluş içind e bu yolda ayrım yapıc ı tutum ve davranışlarda bulunmak, 2- Göreve çıkılmaması içi n propaganda yapmak veya kışkırtmak veya zorlamak veya karar alınmasın ı sağlamak veya alına n kararlara katılmak veya karar uyarınc a göreve çıkmamak, 3- Amir ya da üstlerini n İcraatın a karşı çıkmak ve bu hareketi toplu hale dönüştürerek görev yapılmasın ı ya da göreve çıkılmasın ı engellemek ya da buna katılmak ya da katılmay a tahrik ya da teşvi k etmek, 4- Amir ve üstlerin e söz , yaz ı ve davranışl a hakaret etmek veya tehdit etmek, 5- Amir ve üstünü dövmek veya dövme girişimind e bulunmak, 6- Hırsızlık , gasp, dolandırıcılık , irtikap, rüşvet, zimmet, ihtilas, ırz a geçme, ırz a tasaddi, sahtecilik, kalpazanlık , kasten adam öldürme veya bu suçlar ı İşlemeye teşebbüs etmek, emniyeti sulstlmal, yalan yere tanıklık , yalan yere yemin, suç tasnil, iftir a eylem ve girişimlerind e bulunmak, 7- Yetkisini veya nüfuzunu kendisine veya başkalarına çıka r sağlamak amacıyla veya kin veya dostluk nedeniyle kötüye kullanmak, 8- Görevli olduğu kuruluşa ait dosyalar ı ve yazıl ı kağıtlar ı veya örneklerin i yetkisiz kişiler e vermek, verilmesini emretmek, verilmesine göz yummak, 9- Korunmasıyla görevl i olduğu sanık veya suçlunun kaçmasına bilerek ve isteyerek imkan vermek ya da yakalama görevin i yapmamak, 1 0 - Suç kanıtların ı yok etmek veya bilerek ve isteyerek yok olmasına neden olmak ya da saklamak, saklanmasına yardımcı olmak yahut değiştirmek , 1 1 - Hizmetine tahsis edilen araç ve gereç , silah ve mühhimmatı satmak veya mal edinmek ya da başkasına vermek, 1 2 - Kasıtl ı olarak gerçek dışı rapor vermek veya tutanak düzenleyi p imza etmek veya ettirmek, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 21 Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 28 Mart 1994 — Sayı : 21888 13- Gizl i tutulması zorunlu olan ve göreviyl e ilgil i bulunan bilg i ve belgeleri görevl i ve yetkili olmayan kişiler e açıklamak, 14- Görevi sırasınd a ve görev alanı ile sınırl ı olmak üzere , kendisinden yardım isteyen genel kolluk görevlilerin e hakl ı bir neden yokken yardımdan kaçınmak veya görev alan ı içind e işlendiğin i bildiğ i veya gördüğü bir suçu görev alan ı sınırlar ı dahilinde gizlemek veya sanık veya suçlunun yakalanması içi n gerekli girişimlerd e bulunmamak, 15- Görevli bulunduğu sırad a içki içmek veya içilmesin e göz yummak veya göreve sarhoş veya içk i içtiğ i belli olacak şekild e gelmek yahut görev alanı içinde resmi elbise ile gizlenemeyecek şekild e sarhoş olarak görülmek, 16- Görevi esnasında kumar oynamak veya oynatmak, 17- Görev alan ı içind e hiçbi r neden yokken silah atmak, 18- Kaçakçılık yapmak, 19- Uyuşturucu maddeleri yapmak veya kullanmak, bunların yapılmasına , kullanılmasına , saklanmasına, yollanmasına , yakalanacağı sırada ortadan kaldırılmasına , satılmasın a veya satı n alınmasına arac ı olmak, 20- Yurda girmesi veya çıkması yasaklanan kişileri n girip çıkmalarına göz yummak, arac ı olmak veya yol göstermek, 21- Sici l kağıt ve defterlerini ve dosyaların ı değiştirmek veya bozmak, 22- izleme ve gözetleme görevlerini n gereklerini nedensiz olarak yerine getirmemek, 23- 22.07.1981 tarih ve 2495 sayıl ı Kanunun 20 , 21 ve 22 İnc i maddelerinde belirtilen yasaklara uymamak, 24- Kasıtl ı olarak telsi z haberleşmesini engellemek, amir ya da üstler i hakkında eleştiric i nitelikte konuşmalar yapmak, 25- Amir ya da üstlerini n eylem ve işlemlerin i eleştiric i nitelikte tek başına veya topluca bildir i dağıtmak veya basına , haber ajanslarına , radyo ve televizyon kurumlarına bilgi , yaz ı ve demeç vermek, 26- Amir ya da üstlerin e karşı itaatsizliğe , mukavemet ya da fiile n taarruza tahrik ya da teşvi k etmek, 27- Görevi esnasında menşei belli olmayan, bulundurulması ve taşınması yasak olan her çeşi t silah, mühhimmat ve benzerlerini bulundurmak, Amirin Emrini Yapmamak Madde 43 - Amirin emrini yapmayan personele uzun sürel i durdurma cezasını n üst sınır ı verilir . Emrin yapılmaması, Devleti, bağl ı bulunulan kuruluşu veya kişiler i zarara uğratmış veya hizmetin gecikmesine ya da durmasına neden olmuşsa, doğan zararın derecesine ya da durumun ağırlığın a göre meslekten çıkarma cezası da uygulanabilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 22 28 Mart 1994 — Sayı: 21888 RESMÎ GAZETE Sayfa : 23 Nöbet Görevine Gelmeme Madde 44 - Amirin izni olmaksızın ya da idarece kabul edilebili r özrü olmaksızın nöbet görevine gelmeyen personele uzun sürel i durdurma cezasını n üst sınır ı verilir . Nöbet görevine gelmeme, hizmetin gecikmesine, durmasına ya da aksamasına neden olmuşsa durumun niteliğin e ve ağırlığın a gör e meslekten çıkarma cezası da uygulanabilir. Görev Yerinden Ayrılma Madde 45 - Amirin İzn i olmaksızın görev yerinden ayrıla n personele uzun sürel i durdurma cezasını n üst sınır ı verilir . Ayrılma uzun sürel i ya da görev i aksatacak biçimde olmuşsa ya da Devleti veya kuruluşu veya kişiler i zarara uğratmışs a durumun niteliğine , ağırlığın a ya da zararın derecesine göre meslekten çıkarma cezası da uygulanabilir. Görevin Takdir ve Yerine Getirilmesinde Hoşgörü veya Savsaklama Madde 46 - Bu Yönetmelikt e disiplin suçu olarak saptanan eylem, işlem, tutum ve davranışla r dışınd a herhangi bir biçimde görevin takdir ve yerine getirilmesinde hoşgörü veya savsaklaması görülen görevliy e kınama cezası verilir . Bu hoşgörü veya savsaklama Devleti veya kuruluşu veya kişiler i zarara uğratmış veya hizmetin gecikmesine, durmasına ya da aksamasına neden olmuşsa, durumun ağırlığın a ve zararın derecesine göre daha ağı r bir ceza verilebilir . Yineleme Madde 47 - Disiplin cezası verilmesine neden olmuş bir eylem, işlem , tutum veya davranışı n (meslekten veya işte n çıkarma cezası hariç ) cezaları n sicilden silinmesine ilişki n sür e içind e yinelenmesi halinde bir derece ağı r ceza uygulanır . Aynı derecede cezay ı gerektiren değişi k eylem, işlem, tutum veya davranışla r nedeniyle verilen disiplin cezalarını n üçüncü uygulanmasında da bir derece ağı r ceza verilir . Yönetmelikt e Gösterilmeyen Disiplin Suçlar ı Madde 48 - Özel Güvenlik Teşkilat ı personelinin tabi olduğu statüy e gör e disiplin suçu sayılan , ancak bu Yönetmelikt e yer almayan eylem, işlem , tutum veya davranışla r içi n personelin bağl ı bulunduğu kuruluşun mevzuat hükümlerine gör e disiplin cezası tayin edilir . Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 23 Sayfa : 24 RESMİ GAZETE 28 Mart 1994 — Sayı : 21888 Disiplin Cezası Verme Yetkisi Madde 49 - Öze l Güvenlik Teşkilat ı personeline verilecek disiplin cezalar ı bağl ı bulunduğu kuruluşun mevzuat hükümlerine göre yetkili amir tarafından re'sen veya yetkili disiplin kurullar ı tarafından usulüne göre verilir . Verilen Cezanın istemde Bulunan Makama Bildirilmesi Madde 50 - 22.07.1981 tarih ve 2495 Sayıl ı Kanunun 19 uncu maddesine göre ceza, cezalandırma isteminde bulunulması nedeniyle ceza verilmesi halinde, yetkili disiplin kurulunca verilen disiplin cezası istemde bulunulan makama bildirilir . işç i Statüsündeki Personelin Disiplin işlemler i Madde 51 - iş Kanununa tabi kuruluşlarda kurulmuş olan öze l Güvenlik Teşkilat ı mensuplarının hakkında da bu Yönetmelikt e belirtilen disiplin suçlar ı ve cezalar ı hükümleri uygulanır . Ancak, bu personel hakkında işte n çıkarılmay ı gerektirecek hallerde ilgil i iş Kanunu hükümleri saklıdır . Bu yerlerde çalışa n öze l Güvenlik Teşkilat ı personelinin disiplin suçlar ı veya uygulanacak cezalar bakımından bu Yönetmelik hükümlerine bağl ı olduğu, iş e alınma sırasınd a düzenlenen hizmet akdinde açıkç a belirtilir . iş Kanununa tabi işyerlerind e kurulmuş olan Öze l Güvenlik Teşkilat ı mensuplarının kıs a ve uzun sürel i durdurma cezasın ı gerektirecek eylem, işlem , tutum ve davranışlarınd a bu cezaları n personelin statüler i itibariyl e uygulanmasının mümkün olmadığı hallerde, geçic i olarak işte n çıkarma cezası uygulanır . Geçic i olarak işte n çıkarma; görevlini n kadrosu veya statüs ü sakl ı kalmak suretiyle, bir aydan 6 aya kadar aylıksı z olarak geçic i süreyl e işinde n veya görevinden çıkarmaktır . Bu madde kapsamına giren personel hakkında bu Yönetmelik hükümleri gereğinc e verilen işte n çıkarma karar ı ilgil i Valiliği n onayı il e kesinleşir . SEKİZiNCı KISIM öze l Güvenlik Teşkilatınd a Sorumluluk ve Bu Teşkilatı n Bağlanacağı Birimler Sorumluluk ve Yetki Devri Madde 52 - Öze l Güvenlik Teşkilat ı bulunan kuruluşları n korunması ve güvenliklerini n sağlanması sorumluluğu, Devlete ait kuruluşlarda en büyük amirine, öze l şahıslar a alt kuruluşlarda sahibine ve hükmi şahıslar a ait kuruluşlarda İdare amirine aittir . Yürütme ve İdare Bölümü Sayla : 24 28 Mart 1994 — Sayı : 21888 RESMİ GAZETE Sayfa : 25 Sorumlu kişile r asli sorumluluk kendilerinde kalmak üzer e yetkilerini kuruluşun öze l Güvenlik Teşkilatı Koruma ve Güvenlik Müdürü, Koruma ve Güvenlik Amiri veya Koruma ve Güvenlik Şefi*ne devredebilir. Öze l Güvenlik Teşkilatını n Hiyerarşik Düzeni Madde 53 - Öze l Güvenlik Teşkilat ı hizmetin özelliğin e uygun hiyerarşi k bir düzen içind e görev yapar, kuruluşu ve kadrolar ı buna göre tesbit olunarak teşkilatlandırılır . Bu kuruluşun başında bulunan "Koruma ve Güvenlik Müdürü", "Koruma ve Güvenlik Amiri" veya "Koruma ve Güvenlik Şefi" Unvanıyla belirtilen yetkili , öze l Güvenlik Teşkilat ı personelinin Kanun ve Yönetmelikt e belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda görevlendirilmesi ve denetlenmesi il e kuruluşun genel kolluk il e ilişkilerini n yürütülmesi konularında görevl i ve yetkili olup, bağl ı olduğu kurum yetkilisine karşı sorumludur. öze l Güvenlik Teşkilatını n Oluşturulma Biçimi Madde 54 - Öze l Güvenlik Teşkilatı , Koruma ve Güvenlik Müdürü ya da Koruma ve Güvenlik Amiri veya Koruma ve Güvenlik Şefi , görevin özelliğ i ve personel sayısı da gözönüne alınarak yeteri kadar müdür yardımcısı veya amir yardımcısı veya grup amirleri ve grup şefleriyle , koruma memurlarından oluşur . Koruma Planının Hazırlanması Madde 55 - Koruma ve güvenlik yetkilisi tarafından kuruluşun korunması ve güvenliğini n sağlanması amacına yönelik olarak; a) Alınacak fizik i ve teknik tedbirleri, b) Nokta ve devriye görevini n icra tarzını , c) Ulaşım araçlarını n kontrolünü, d) Ziyaretçilerl e ilgil i önlemleri , e) Kuruluşa giri ş ve çıkışlard a uyulması gereken esas ve usulleri, f) Sabotajlara karşı koruma esas ve usulleri, g) Kuruluşun özelliğin e göre koruma ve güvenlik hizmetleri il e ilgil i alınması gereken diğe r önlemler i kapsayan bir koruma planı hazırlanır . Kurum ve kuruluşları n en büyük amiri, sahibi veya idare amiri tarafından teklif edilen bu plan i l Valilerince onaylandıktan sonra bir örneği Mahalli Genel Kolluğa verilir , diğe r örneği kuruluşt a saklanır . Bu koruma planına bağl ı olarak koruma ve güvenlik yetkilisi tarafından ; nöbet mahalleri, devriye ve koruma hizmetleri, koruma memurlarınca yapılacak kontroller Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 25 Sayfa : 26 RESMÎ GAZETE 28 Mart 1994 — Sayı : 21888 gibi hizmet yer ve görevleri için yönergeler hazırlanı r ve Valiliğe onaylatılır . Günün değişen şartlar ı doğrultusunda koruma planına dahil edilmesi veya koruma planından çıkarılması gereken hususlar ortaya çıkmış ise, bunlar Valiliğin onayı alındıktan sonra tatbike başlanılır . DOKUZUNCU KISIM Özel Güvenlik Teşkilatının Denetimi Denetleme Yetkisine Sahip Makamlar Madde E6 - içişler i Bakanlığı, kurum ve kuruluşlarca kanunun ve uygulama yönetmeliğinin amir hükümlerinin yerine getirilip getirilmediğini ve özel Güvenlik Teşkilatının çalışma ve işleyiş durumlarını Valiler aracılığ ı ile denetler veya Valiler, il Jandarma Alay Komutanlığı veya il Emniyet Müdürlüğü aracılığ ı ile denetletebilir. il Jandarma Alay Komutanları veya il Emniyet Müdürleri kendi sorumluluk bölgelerinin sınırlar ı içinde bulunan kuruluşların özel Güvenlik Teşkilatını denetim ve gözetim altında bulundururlar. Diğer kanunlar ile Mülki idare Amirlerine ve özel mevzuatı ile de o kuruluşun yetkililerine tanınan denetleme hakkı saklıdı r Denetlemede Gözönünde Bulundurulacak Hususlar Madde 57 - Yapılacak denetimlerde; a) özel Güvenlik Teşkilatı personelinin içişler i Bakanlığınca tesbit edilen sayıda istihdam edilip edilmediği, b) Görevlendirilen özel Güvenlik Teşkilatı personelinin asli kadro ve görevlerinde çalıştırılı p çalıştırılmadığı, c) Özel Güvenlik Teşkilatına ait silah, teçhizat, vasıta ve aletlerin öngörülen nitelik ve nicelikte olup olmadığı, d) Kuruluşun korunması ve güvenliğinin sağlanması için saptanan fiziki ve diğer ek önlemlerin alınıp alınmadığı, e) Genel zabıta ile haberleşme tesisine yönelik araç ve gereçlerin olup olmadığı ve bunların işlerliği, f) Koruma planında belirtilen hususların gereği gibi yerine getirilip getirilmediği, g) Koruma ve güvenlik hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ilgili belge ve kayıtların tutulup tutulmadığı, h) Özel Güvenlik Teşkilatı mensuplarının hizmet yürütmede yeterli olup olmadıkları, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 26 28 Mart 1994 — Sayı : 21888 RESMİ GAZETE Sayfa : 27 ı) Personelin hizmetiçi eğitimlerinin yaptırılıp yaptırılmadığı, i) Koruma ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesindeki sair aksaklık ve noksanlıkların mevcut olup olmadığı incelenir ve tesbit edilir. Tesbit edilen aksaklık ve noksanlıkların belli süre içinde düzeltilmesi ve giderilmesi kuruluşun yetkililerine bildirili r ve neticesi takip edilir. Denetleme Hakkı Saklı Tutulan Yetkililerin Yapacağı işlemler Madde 56 - Özel mevzuatı ile denetleme hakkı saklı tutulan kuruluş yetkililerinin yaptığı denetlemelerde, kuruluşun korunması ve güvenliğinin sağlanmasına ilişki n olarak tesbit edilen hususlar valiliğ e bildirilecek uygun görülenler Valiliğin onayı ile uygulamaya konulur. Denetim Sonucu Madde 59- Kanunun 18 inci maddesi uyarınca yapılacak denetim sonucu, özel Güvenlik Teşkilatında görevli personelden, hizmeti yürütmede kifayetsizlikleri veya bu hizme

Alışveriş sepetiniz boş!